Arifai, Ahmad Adi. 2018. “ ARWANA MAS PALEMBANG”. Jurnal Ecoment Global 3 (1):23-34. https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.354.